Hotel Grzegorzewski

Regulamin konkursu „Piknikowy Dzień Dziecka”

REGULAMIN KONKURSU „Piknikowy Dzień Dziecka”
Z DNIA 23.05.2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Piknikowy Dzień Dziecka”  (zwanym dalej “Konkursem”), jest amb services sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 1, 95-080 Tuszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000243851, NIP: 7282593491 REGON: 100096959, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, wpłacony w całości oraz Superminds Academy sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, 95-080 Tuszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi KRS 0000715741 , NIP 728-282-64-46 (dalej zwana „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/HotelGrzegorzewski oraz

https://www.facebook.com/Superminds-Academy-1880206828895440/

(zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano DWIE NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są 2 pakiety biletów – bilet dla dziecka + bilet dla dorosłego na Piknik – DZIEŃ DZIECKA SUPERMINDS ACADEMY & HOTEL GRZEGORZEWSKI.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Hotelu Grzegorzewski – www.facebook.com/HotelGrzegorzewski oraz Superminds Academy –

https://www.facebook.com/Superminds-Academy-1880206828895440/

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/HotelGrzegorzewski oraz

https://www.facebook.com/Superminds-Academy-1880206828895440/

2. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2019 godz. 16:00 do 31 maja 2019 godz. 17:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie otwarte „Czego życzysz swojemu dziecku z okazji Dnia Dziecka?”  oraz zaproszenie do zabawy dwóch osób.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/HotelGrzegorzewski oraz
https://www.facebook.com/Superminds-Academy-1880206828895440/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i oryginalności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

 1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.

6.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia od momentu zakończenia konkursu.

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie www.facebook.com/HotelGrzegorzewski oraz

https://www.facebook.com/Superminds-Academy-1880206828895440/

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie do godziny 13.00  2 czerwca 2019 r.  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny w celu identyfikacji Zwycięzcy i odbioru nagrody.

 1. 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  10. Przyznane w Konkursie nagrody będą pozostawały do odbioru Zwycięzców w Hotelu Grzegorzewski w dniu Pikniku po godzinie 13.

  W wypadku odwołania Pikniku przez Organizatora ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, nagroda nie zostanie przyznana.

  12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, usuwania złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. .

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2019 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.hotel-tuszyn.eu oraz www.supermindsacademy.com

  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.hotel-tuszyn.eu oraz supermindsacademy.com